Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN

Ingeschreven KvK nr. 52425983

 

Op deze huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing alle voorwaarden, die vermeld zijn op de voorpagina van het contract, alsmede huurvoorwaarden Motortrailerverhuur.eu zoals hieronder afgedrukt.

 

Artikel 1: HUURPRIJS & BORGSOM

1.1 De huurprijs van de motortrailer met de toebehoren wordt berekend volgens de geldende tarieven van Motortrailerverhuur.eu bij het aangaan van de huurovereenkomst. De huurder is de huurprijs en een borgsom bij vooruitbetaling verschuldigd. Deze borgsom strekt de verhuurder tot van al hetgeen de verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst, al dan niet opeisbaar, van de huurder te vorderen heeft. Voorts is de huurder gehouden tot schoonmaakkosten indien dat naar oordeel van de verhuurder noodzakelijk is.

 

Artikel 2: GEBRUIK & TERUGGAVE   

2.1  De huurder wordt geacht de motortrailer in onbeschadigde, goede staat en schoon te hebben ontvangen. De huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken, in overeenstemming met alle wettelijke regelingen en bepalingen.

2 .2  Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde op enigerlei wijze door derden te doen gebruiken, tenzij zodanig gebruik plaats vindt onder de directe verantwoordelijkheid en toezicht van de huurder.

2.3  De huurder is verplicht om het gehuurde voor het einde van de overeengekomen huurtermijn af te leveren, tenzij anders overeengekomen, op de locatie waar het gehuurde is opgehaald en in dezelfde staat waarin het gehuurde is ontvangen. Bij overschrijding van de afgesproken huurtermijn is de huurder voor iedere dag cq gedeelte daarvan die de overschrijding voortduurt aan de verhuurder, een vergoeding verschuldigd gelijk aan het geldende huurtarief onverminderd de vergoeding van schade, waaronder bedrijfsschade, van de verhuurder als gevolg van de te late teruggave van het gehuurde.

2.4  Het doorverhuren van het gehuurde is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Tevens mogen aan het gehuurde geen veranderingen door de huurder, of in zijn opdracht,  worden aangebracht tenzij de verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

2.5  Bij aanvang van de huurovereenkomst zal een huurovereenkomst, het huurkontrakt, in tweevoud worden ingevuld en ondertekend door of namens de huurder.

 

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1  De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde ontstaan tussen het tijdstip waarop de huur is aangevangen, en het tijdstip waarop het gehuurde is geretourneerd, mits binnen de openingsuren van de verhuurder. Als het gehuurde buiten openingsuren van de verhuurder wordt ingeleverd wordt het gehuurde als geretourneerd beschouwd zodra de sleutel fysiek is overhandigd aan de verhuurder en de verhuurder weer over het gehuurde object kan beschikken. Bovenstaande aansprakelijkheid geldt tenzij zodanige schade wordt gedekt door de door de verhuurder in eigen beheer gevoerde casco verzekeringsvoorziening, welke per geval beoordeeld of en in hoeverre dekking voor een schade wordt verleend, e.e.a. uitsluitend ter beoordeling van de verhuurder, in welk geval aansprakelijkheid van de huurder beperkt is tot de aanschafwaarde van de betreffende trailer en de meegeleverde accessoires zoals inrijklemmen, sloten, opbergkisten et cetera zoals vermeld op de bijgeleverde inventarislijst. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij vermissing en/of diefstal van het gehuurde. Voorts is dient aansprakelijk voor alle kosten -direct of indirect- die het gevolg zijn van verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van het gehuurde, daaronder medebegrepen overbelasting van het gehuurde en de gevolgen van deelname aan wedstrijden alsmede overtreding van art. 26 van de wegenverkeerswet en andere overtredingen welke wettelijk zijn vastgelegd in de wegenverkeerswet of/of wetboek van strafrechten. 

3.2 De huurder is voorts aansprakelijk voor alle schade die met het gehuurde tussen de in 3.1 genoemde tijdstippen aan derden is toegebracht en is gehouden tot voldoening van boetes, belastingen en/of soortgelijke heffingen die het gevolg zijn van het gebruik van het gehuurde gedurende genoemd tijdvak. De huurder zal de verhuurder zoveel nodig vrijwaren tegen alle aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde gedurende het in 3.1 genoemde tijdvak.

3.3  De huurder is verplicht bij onbeheerd en/of buiten gezichtsveld van de huurder achterlaten van de gehuurde motortrailer deze door middel van het meegeleverde disselslot èn wielklem goed te beveiligen tegen diefstal. Bij diefstal van het gehuurde welke niet goed opslot was, zoals op de bovenbeschreven wijze bevestigd, zal doorberekening van de economische waarde van de motortrailer (inclusief gemonteerde extra's) plaatsvinden.

3.4  De huurder verklaart door ondertekening in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De huurder aanvaardt alle gevolgen als schade, gevolgschade en boetes voor eigen rekening indien aan bovenstaande niet is voldaan.De huurder vrijwaart de verhuurder volledig van te lijden schade tengevolge van niet aan bovenstaande voldoen.

 

Artikel 4: VRIJWARING   

4.1  De huurder is aansprakelijk voor en vrijwaart de verhuurder, voor zover nodig, voor alle schade van de huurder of derden, waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn. Kosten en/of schade van de huurder, te lijden als gevolg van verloren gaan van de motortrailer en/of daarbij behorende documenten en/of toebehoren, kosten en/of schade van de huurder of derden door gebreken aan de motortrailer zoals onder meer lekkage, trillingen e.d., alle schade welke tijdens de looptijd van de huurovereenkomst aan de motortrailer en/of toebehoren worden toegebracht al dan niet buiten schuld van de huurder, voor zover niet door enige verzekering gedekt alle tegen de verhuurder in te stellen vorderingen, en artikel 31 van de wegenverkeerswet en voor alle kosten, vergoedingen, schadeloosstellingen en boetes die aan de verhuurder mochten worden opgelegd, ter zake van gedurende de looptijd van de huurovereenkomst door bestuurders van het gehuurde gepleegde strafbare feiten. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade en/of ongemakken van de huurder tengevolge van vertraging in de aflevering van het gehuurde, defecten aan het gehuurde, of als gevolg van andere oorzaken en de huurder vrijwaart de verhuurder voor de in dit artikel bedoelde aanspraak van derden. 

 

Artikel 5: REPARATIES & SCHADES

5.1  Alle reparaties aan het gehuurde zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze het gevolg zijn van normale slijtage. Lekke banden worden in dit verband niet tot normale slijtage gerekend. Het is de huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder reparaties aan het gehuurde te (doen) verrichten.

5.2  Alle schades aan het gehuurde dienen door de huurder onmiddellijk telefonisch aan de verhuurder te worden gemeld met vermelding van alle relevante gegevens. In geval derden bij een schade betrokken zijn, is de huurder met name verplicht alle relevante gegevens met betrekking tot zodanige derden te noteren en aan de verhuurder alle medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schades met verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstanties en andere derden.

 

Artikel 6: BIJZONDERE BEPALINGEN   

6.1  De huurder is steeds gehouden om alle redelijke aanwijzingen van de verhuurder stipt op te volgen en de verhuurder zonodig in staat te stellen om het gehuurde te vervangen door een andere motortrailer, de verhuurder heeft hierbij een inspannings verplichting dit een gelijkwaardige motortrailer te laten zijn.

6.2  Indien de huurder in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst jegens de verhuurder, is de verhuurder gerechtigd om onmiddellijke teruggave van het gehuurde te verlangen en/of het gehuurde zonodig eigenhandig terug te nemen, in welk geval de huurovereenkomst na teruggave cq terugname van het gehuurde geacht wordt tussentijds te zijn beëindigd zonder dat een en ander aan de huurder aanspraak geeft op reductie of restitutie van de huurprijs en bijkomende vergoedingen. Indien tijdens de looptijd van de huurovereenkomst blijkt dat de huurder de verplichtingen voortkomend uit de huurovereenkomst niet op tijd of niet ten volle nakomt of wanneer er zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarvan de verhuurder bij aanvang van de overeenkomst niet op de hoogte was: bij overlijden van de huurder, indien de huurder een rechtspersoon of v.o.f. is in ontbinding, bij onder curatele stelling, aanvraag van surséance van betaling of faillissement van de huurder, bij vestiging in het buitenland van de huurder, bij vordering van overheidswege ven het gehuurde, danwel bij beslag op het gehuurde, volgt ontbinding van de huurovereenkomst, zonder dat hiermee de financiële verplichtingen van de huurder jegens de verhuurder zijn afgedaan.

6.3  Huurder is verplicht tot vergoeding aan de verhuurder van alle gemaakte en/of te maken gerechtelijk en/of buitengerechtelijk kosten in verband met de handhaving of uitoefening door de verhuurder van haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst. In geval de verhuurder bij handhaving of uitoefening ven deze rechten derden inschakelt, bedragen deze kosten ten minste 20% van het door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedrag te vermeerderen met BTW. De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling contant te geschieden bij inlevering van het gehuurde of na verval van de huurtermijn.

6.4  De huurder verplicht zich naam en/of adreswijzigingen binnen 7 dagen nadat zij zich hebben voorgedaan schriftelijk per aangetekend schrijven aan de verhuurder mede te delen.

6.5  Indien de huurovereenkomst met meer dan een persoon wordt gesloten zijn alle ondertekenaars hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

6.6  De verhuurder is te allen tijde gerechtigd het gehuurde blijvend te vervangen door een object van hetzelfde type. Bij vervanging van het gehuurde blijven de bepalingen in deze huurovereenkomst onverminderd van kracht.

6.7  Indien enig beding uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. In zodanig geval zal het betreffende beding en/of artikel geacht worden te zijn vervangen door een rechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat leidt.

6.8  Indien de persoon die deze huurovereenkomst heeft ondertekend de rekening van de ingevolge van deze overeenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen verwijst naar een ander persoon, firma of organisatie die vervolgens in gebreke blijft inzake betaling, zal de ondertekenaar bedoelde rekening op eerste verzoek van de verhuurder in zijn geheel voldoen.

6.9  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen indien zij tot competentie van de rechtbank behoren, bij uitsluiting berecht worden door de arrondissementsrechtbank.